Våre tilbud

Våre tilbud

Fase 1 (ca. 5 dager)

Fase 1 er et tilbud til rusmiddelavhengige som ønsker avrusning. Vi tar imot rusmiddelavhengige kvinner og menn over 18 år. Brukerne kan ringe på døren eller henvende seg over telefon for å avtale tidspunkt for inntak. Under oppholdet får de oppfølging av lege, sykepleier, sosionom samt ansatte med annen kompetanse. Vi tilbyr C-preparater etter behov, men det gis ikke anledning til nedtrapping på A- og B-preparater.

Mål
Målet for denne fasen er å lindre, støtte og motivere, slik at brukerne lykkes med oppholdet.

Metode
Vi arbeider helse- og sosialfaglig med fokus på bl.a. LØFT og Motiverende Intervju (MI). Det vektlegges tett og individuell medisinsk- og sosialfaglig oppfølging av brukerne.

Hverdagen
Det legges til rette for ro og hvile i abstinensfasen, men samtidig er det muligheter for turer ut i nærmiljøet og å delta på ulike aktiviteter på huset. Vi jobber aktivt med å skape et godt og motiverende fellesskap i denne fasen.

Fase 2 (Inntil 4 uker)

Fase 2 er et tilbud til rusmiddelavhengige som er ferdig med abstinensfasen, men som har behov for videre stabilisering.

Mål
Målsettingen er å motivere og hjelpe brukerne inn i positive endringsprosesser som leder til et rusfritt liv.

Metode
Vi arbeider helse- og sosialfaglig med spesielt fokus på LØFT, miljøterapi og endringsfokusert tilnærming.
Vi vektlegger tett oppfølging av brukerne gjennom individuelle samtaler med primærkontakt. Brukerne får hjelp til å søke videre behandling.

Hverdagen
På Fase 2 følger brukerne et ukeprogram. Strukturen skaper forutsigbarhet for brukerne samtidig som de blir ansvarliggjort på egen hverdag. Dagene er fylt med aktiviteter, trening, arbeidsoppgaver turer og grupper. Daglig har vi frivillige samlinger der ulike temaer rundt den kristne tro tas opp. Vi jobber aktivt med å skape et godt og motiverende fellesskap også i denne fasen.

Fase 3 (Inntil 3 måneder)

I denne fasen må brukerne være ferdig avruset. Dette tilbudet er for brukere i påvente av behandling enten det er i døgnbehandling eller poliklinisk behandling /ettervern i egen bolig. Fem av plassene på Fase 3 er forbeholdt Oslo Kommune v/Velferdsetaten. Avtalen vår med Oslo kommune avsluttes 30.juni 2019, men avdelingen vil ha normal drift frem til denne datoen.

Mål
Målet er å gi den enkelte bruker bedre forutsetninger for å lykkes i videre behandling, eller med et rusfritt liv i egen bolig der det er aktuelt. Vi arbeider for at overgangen til neste fase skal bli så smertefri som mulig. Den viktigste oppgaven vår er å hjelpe brukerne til å få et bedre grep om egen fremtid samt motivasjon til å ta de nødvendige stegene i riktig retning.

Metode
Vi arbeider helse- og sosialfaglig med fokus på bl.a. LØFT, samt gruppeterapi, miljøterapi og MI. Vi vektlegger tett oppfølging av brukerne gjennom individuelle samtaler med primærkontakt.

Hverdagen
Vi bygger vårt arbeid på gjensidig respekt og brukermedvirkning. Vi legger derfor stor vekt på å hjelpe den enkelte til selv å definere kortsiktige og langsiktige mål. Vi har en klar struktur med både dags- og ukeplaner der hver enkelt blir motivert til å ta ansvar for å stå opp om morgenen, møte til måltider, grupper og arbeidstrening i og utenfor huset. Daglig har vi frivillige samlinger der grunntankene i den kristne tro gjennomgås. Ukentlig har vi brukermøter som brukerne selv leder på omgang. Det legges opp til et aktivt liv med turer, trening og kulturelle opplevelser mm.

Send SMS P22 til 2160 - Gi 200 kr

Din utstrakte hånd til Oslos rusmisbrukere.